Major Shareholders

Major Shareholders

Names, number of shares and shareholding percentage of the shareholders whose shareholding percentage was more than 5% of the total shares or the shareholders with top 10 shareholding percentage:

                                                                                          April 26, 2024; Unit:Shares

Major Shareholder’s name Number of Shares Held Shareholding Percentage (%)
 Foresee Pharmaceuticals, Inc. 23,710,357 17.44%
 Jun-Zhong Zheng 7,979,000 5.87%
 Xiu-Mei Hsu 4,651,000 3.42%
 Rui-Xing Huang 2,168,334 1.59%
 Larry Chuanming Duan 2,092,316 1.54%
 Pei-Ci Hsu 1,847,000 1.36%
 Yi-Shung Lee 1,502,821 1.11%
 Der-Shung Lee 1,502,821 1.11%
 Investment Account of Kumar Ramu, with   Yuanta Commercial Bank as the custodian   trustee 1,418,370 1.04%
 Shun-Yi Yang 1,320,372 0.97%